Dokumenty k zápisu

Dokumenty k zápisu ZŠ

Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období
od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Zápis do 1. třídy se v naší škole uskuteční 10. dubna 2024.
Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny - zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • Zákonní zástupci podají: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list + Dotazník školní zralosti

V případě odkladu povinné školní docházky - Žádost o odklad + požadované přílohy

 • Ředitelka školy zveřejní dne 10. 5. 2024 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ žáka do 1. třídy.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU:

 • č. 1 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • č. 2 Zápisní list
 • č. 3 Dotazník školní zralosti

V případě, že žádáte o odklad, je nutno doložit:

 • č. 4 Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení odborného lékaře (může být dětský lékař)
 • Zprávu z pedagogicko - psychologické poradny
 • Ideální je, pokud tuto zprávu a doporučení máte již v den konání zápisu a doložíte vše společně se Žádostí o odklad

Přihlášku + Zápisní list, nebo Žádost o odklad + doporučení PPP - odevzdat osobně v den zápisu 10.5.2024

Formuláře k zápisu najdete po kliknutí na žluté tlačítko (formuláře ZŠ).

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA ředitelka školy

Vložte svůj text...