GDPR - Ochrana osobních údajů

Škola a ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace, 

IČ 709 153 51  jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,:

ID 7ksmbqn 

emailem na adrese reditelka@boleradice.cz nebo poštou na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace Boleradice 57, 691 12.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož
i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je RNDR. Leoš Vejpustek

tel: +420 725 935 553

email: manazer@hustopecsko.net

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Typy osobních údajů. které škol zpracovává

 • jméno a příjmení dětí navštěvujících školu a jejich zákonných zástupců, příp. osob, které mohou dítě ze školy vyzvedávat,
 • adresa trvalého pobytu
 • datum narození a v odůvodněném rozsahu rodné číslo,
 • čísla předložených dokladů,
 • telefonní čísla a kontaktní e-mail,
 • údaje ve vztahu k přijímání dětí do školy a s průběhem jejich docházky,
 • fotografické zachycení podoby a videozáznamy,
 • údaje o zdravotním stavu.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend

 • Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 • Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 • Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 • Žádosti o přestup (školský zákon)
 • Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... - školský zákon)
 • Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
 • Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 • Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
 • Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 • Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 • Kamerové systémy (oprávněný zájem školy - zajištění bezpečnosti osob a majetku)
 • Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 • Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce,...)
 • Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví,...)

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právní důvody (tituly) pro zpracování osobních důvodů

Většinu osobních údajů zpracovává škola na základě právního titulu:

 • nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, které se na ni vztahují,
 • nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřena.

Údaje pro tyto účely jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění příslušných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nebo po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, není-li při získávání údajů uvedeno jinak či subjektů údajů nedal výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů na jinou dobu.

V některých případech, na něž nelze uplatnit výše uvedené právní tituly, je třeba poskytnout souhlas ke zpracování osobních údajů (bez jeho udělení není údaje možné zpracovávat). Tento souhlas je poskytován k účelu a po dobu, které jsou uvedeny v konkrétním prohlášení o poskytnutí souhlasu, poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

Práva zákonných zástupců při zpracování  osobních údajů či osobních údajů jejich dětí vůči škole

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou školou zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že škola provádí zpracování Vašich osobních důvodů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Způsob odvolání souhlasu

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete stejným způsobem, jakým jste ho ke zpracování Vašich osobních údajů udělili.

Požadavky při předávání osobních údajů třetím osobám

Škola osobní údaje předává a zpřístupňuje pouze v rozsahu svých povinností kontrolním orgánům apod.

S osobními údaji se také mohou seznámit externí spolupracovníci školy (tzv. zpracovatelé), pokud škola k realizaci některé své agendy zpracovatele využívá. Aktuální seznam těchto zpracovatelů škola na dotaz sdělí. Externí zpracovatele si pečlivě vybíráme a vztah s nimi řádně smluvně ošetřujeme.

Fotografování, pořizování videozáznamů

Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných školou dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto materiály jsou dále zveřejňovány na webové stránce provozované školou, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu (např. Facebook) a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj obce apod.). Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu.

Pokud by mělo dojít k uveřejňování fotografie ve spojení se jménem apod., pak takové zveřejnění podléhá Vašemu souhlasu. Protože činnost školy přináší potřebu zveřejňování fotografií a videí, které přesahuje možnosti zpracování bez Vašeho souhlasu, obracíme se na Vás (rodiče našich dětí), abyste se vyjádřili (udělili/neudělili souhlas) s takovým zpracováním. Je pro nás důležité, abychom s fotografiemi a příp. videozáznamy nakládali tak, jak Vám to vyhovuje.