Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

09.03.2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2022.

Zápis do 1. třídy se v naší škole uskuteční 6. dubna 2022 od 15.00 h do 17.00 h.

ORGANIZACE ZÁPISU

Zákonní zástupci mohou přicházet s dětmi v době od 15.00 h do 17.00 h, podle toho, jak jim to vyhovuje.

Zápis se skládá z formální části a motivační části.

 • Formální část zahrnuje předložení potřebných dokladů.
 • Motivační část - zde probíhá rozhovor pedagoga s dítětem. Děti budou rozděleny do tříd. Tato část obvykle trvá asi 20 minut, zákonný zástupce může dítě doprovázet. Pedagog dítě nijak nezkouší, spíš si s ním jen povídá o motivaci dítěte pro školu a snaží se orientačně posoudit školní připravenost.
 • K zápisu dítě mohou doprovodit jen zákonní zástupci.

Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny - zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře. Zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

K zápisu vezměte s sebou:

 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • V případě cizinců - cestovní pas a povolení k pobytu
 • Pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad, tak také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Předvyplněné formuláře:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list
 • Dotazník školní zralosti

Formuláře k zápisu najdete na webových stránkách školy skolaboleradice.cz ve složce Úřední deska - Dokumenty ZŠ - Dokumenty k zápisu;

V případě, že žádáte o odklad, je nutno doložit:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení odborného lékaře (může být dětský lékař)
 • Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
 • Ideální je, pokud tuto zprávu a doporučení máte již v den konání zápisu a doložíte vše společně se Žádostí o odklad.

Přihlášku + Zápisní list, nebo Žádost o odklad + doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (Datová schránka školy: 7ksmbqn),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním - v kanceláři školy nebo v den zápisu 6.4.2022.

Odevzdání přihlášky postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení - přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (pro případ, že se s dítětem k zápisu nemůžete dostavit).

Ředitelka školy zveřejní dne 6. 5. 2022 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ žáka do 1. třídy.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy