Unie rodičů

Setkání s rodiči 27.9.2022

  • Prosba - Neposílejte do školy děti s rýmou - 3 dny domácího léčení.
  • Hodnocení školního roku 2021/2022 - viz. Výroční zpráva, která bude projednána a schválena školskou radou dne 6. 10. 2022. Po schválení bude k nahlédnutí na webových stránkách školy.
  • Školní řád

Omamné a psychotropní látky

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných
a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

  • Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

Úplata za ztracené nebo poničené učebnice - obalit učebnice

  • Úrazy - žáci musí nahlásit úraz během výuky učiteli, který zajistí 1. pomoc, zapíše do Knihy úrazů. Pokud žák nahlásí úraz až druhý den, nemůže se počítat za úraz školní.
  • Uvolnění žáka z vyučování - rodič si musí dítě osobně vyzvednout, samotné je domů neuvolníme
  • Pokud má žák mobilní telefon, zůstává po celou dobu pobytu ve škole uložený v uzamykatelné osobní skříňce. V případě, že si ho do uzamykatelné skříňky nechtějí uložit, musí ho mít ve školní aktovce. V tomto případě škola za ztrátu mobilu nezodpovídá. Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony k nahrávání, focení nebo posílání informací o písemných pracích, na kterých právě pracují.

· Organizační řád školy

Ranní družina od 6.30 do 7.30, odemykání školy 7.40, vstup do tříd 7.45.

Odchody - rodiče si na družinu zazvoní. Rodiče nedoprovází děti do šatny.

  • ŠD Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2022/23.

Ranní družina začíná v 6:30 a nejpozdější příchod je v 7:30 v učebně č. 1 a 3, děti budou v družině do 7:40, potom přechází do své třídy na vyučování. Ranní družina je zpoplatněna částkou 250,- Kč za pololetí. Odpolední 500,- Kč za pololetí. Absence dítěte se od částky neodečítá.

Provoz odpolední družiny začíná po vyučování, vychovatelky děti odvádí do jídelny na oběd. Pokud si děti vyzvedáváte po obědě, je potřeba počítat s tím, že doba obědů je ve 12.10, 12.40 h a 13.10h.

Do 14 hodin jsou děti v družině, hrají si a podle zájmu rodičů si mohou napsat domácí úkoly. Vychovatelky dohlédnou na to, aby si je děti napsaly, ale ne na správné vypracování, to si zkontrolují doma rodiče.

Také prosím zkontrolujte, zda si děti přinesly věci na převlečení - během vycházky se

mohou ušpinit. V čase od 14:00 do 15:00 jsou děti venku, pokud si je chcete vyzvednout v tomto čase je možné volat na telefon 720 949 180, který mají vychovatelky u sebe.

Děti odcházejí domů podle informací uvedených na přihlášce. Omluvenky a změny je lepší psát na papír, který předá dítě vychovatelce, pokud by nešel internet, nemáme od vás tuto informaci.

Starším dětem dávejte prosím i větší odpolední svačinky a dostatek pití na celý den.

5. Platby za učební pomůcky - přesný rozpis dostanou žáci ve škole.

Úhrada

  • hotově (říjen) u administrativní pracovnice p. Strakové
  • převodem na č. účtu 172448995/0300, VS 2022, do poznámek příjmení dítěte + třída

1. ročník   272,- Kč

2. ročník   411,- Kč

3. ročník   731,- Kč

4. ročník   717,- Kč

5. ročník   611,- Kč

6. Školní pokladna a Sběr papíru - viz příloha IS EDOOKIT

7. Výše rodičovského daru - Dar (550,- Kč) je poskytnut ve smyslu § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů jako příspěvek na nákup odměn žákům při soutěžích, úhrada cestovného při soutěžích
a dopravy na školní akce, úhrada vzdělávacího kurzu pro žáky, nákup materiálu na akce školy, nákup sportovních a herních prvků pro žáky, nákup kancelářského papíru pro pořizování kopií žákům
a nákup materiálu a věcí na akce školy. O daru bude sepsána Darovací smlouva, kterou podepisuje Mgr. Katarína Pučková, zástupce rodičů za Školskou radu. Darovací smlouva bude předána zřizovateli školy ke schválení.

Úhrada daru - převodem na č. účet 172448995/0300, VS 11, do poznámek příjmení dítěte + třída - úhrada bude provedena v měsíci listopad.

8. Stravování ve školní jídelně - viz IS EDOOKIT

9. Plavání v roce 2022/2023 bude probíhat od 13.2. 2023- 5.5.2023 (na plavání přispívá obec), pro 2., 3. a 4. ročník. Rodiče budou platit dopravu po ukončení plaveckého kurzu, výuku platí stát.

10. Lyžařský kurz od 20.2.-24.2.2023. Informace o kurzu rozdat rodičům.

12. Kroužky - doplnit stavy dětí. Úhrada 500,- Kč na pololetí převodem na č. účet 172448995/0300, do poznámek příjmení dítěte + zkratka kroužku:

Hra na flétnu - HF

Turistický - TU

Keramika - KE

13.Od září do prosince bude probíhat doučování žáků. Pedagogové do doučování zařadí žáky, kteří budou podporu potřebovat. Rodiče svým podpisem na prezenční listině potvrdí souhlas s doučováním.

14. Plán školních akcí na rok 2022/2023 - viz IS Edookit.

15. Doplnit časy odchod žáků z ŠD.

16. Ředitelské volno dne 18.11.2022 pro žáky školy a účastníky školní družiny.

17. Foto prvňáčků se Slabikářem - p. Strohová Hustopeče

Zapsala: Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

Kontrola: Ing. Michaela Vedrová