Hurá do školy!

Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis do 1. třídy se v naší škole uskuteční 7. dubna 2021.
Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny - zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře - zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • Zákonní zástupci podají: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list

V případě odkladu povinné školní docházky - Žádost o odklad

 • Ředitelka školy zveřejní dne 7. 5. 2021 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ žáka do 1. třídy.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list
 • Dotazník školní zralosti

V případě, že žádáte o odklad, je nutno doložit:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení odborného lékaře (může být dětský lékař)
 • Zprávu z pedagogicko - psychologické poradny
 • Ideální je, pokud tuto zprávu a doporučení máte již v den konání zápisu a doložíte vše společně se Žádostí o odklad

Přihlášku + Zápisní list, nebo Žádost o odklad + doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (Datová schránka školy: 7ksmbqn),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním - vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy ZŠ

Formuláře k zápisu najdete po kliknutí nu žluté tlačítko.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy